Personvernerklæring

Nettstedsadresse: https://www.mingynekolog.no

Ditt personvern er viktig for oss. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi aktivt jobber med å ivareta ditt personvern. 

Rett til informasjon om behandlingen av helse og personopplysninger

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.

Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være ditt navn, din kontaktinformasjon, dine helseopplysninger eller medisinske vurderinger. Personopplysningsloven bestemmer hvordan vi skal behandle dine personopplysninger. Personopplysningsloven stiller en del krav til behandling av det som kalles særlige kategorier av personopplysninger (blant annet helseopplysninger) som Gynekolog Sunniva Hochnowski er pålagt å følge. Som legekontor må vi også forholde oss til helselovenes regler for behandling av personopplysninger. 

Relevante helselover som omhandler behandling av personopplysninger er spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven, pasientjournalloven (inkl. pasientjournalforskriften) pasient og brukerrettighetsloven, helsearkivloven etc. Samtlige lover og forskrifter kan leses på www.lovdata.no     

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger vil si enhver bruk av personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, utlevering, sletting osv. All behandling av personopplysninger er som hovedregel underlagt personopplysningsloven.

Behandlingsansvarlig

Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene kalles behandlingsansvarlig. Det er den behandlingsansvarlige sin oppgave å sørge for at personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk. Gynekolog Sunniva Hochnowski er behandlingsansvarlig.

Hvordan vi bruker personopplysninger

Vi samler kun inn personopplysninger i den grad de er nødvendige for at vi skal kunne tilby våre tjenester til deg. Vårt hovedformål for behandlingen av dine personopplysninger er å yte forsvarlig helsehjelp, samt tilby våre medisinske tjenester. 

Personopplysningene vi samler inn om deg er opplysninger som vi anser relevante for å gi deg forsvarlig helsehjelp. De opplysningene vi behandler har vi fått av deg, fra annen helseinstans hvor du har mottatt behandling, fra prøver vi tar etc. Når du blir diagnostisert, mottar helsehjelp eller medisinsk behandling hos Gynekolog Sunniva Hochnowski så plikter vi å registrere opplysninger som er nødvendige for å yte helsehjelp i våre systemer for pasientjournaler. Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de opprinnelig ble samlet inn for. Når det gjelder personopplysninger lagret i pasientjournaler gjelder andre regler, se mer under punktet for sletting av personopplysninger. Alle ansatte som behandler helseopplysninger om deg er underlagt taushetsplikt. Det samme gjelder andre som behandler personopplysninger på våre vegne.

Hvem kan vi dele dine personopplysninger med?

Helseforetak eller annet helsepersonell: Det hender at vi blir kontaktet av helseforetak, for eksempel fastlege eller annet helsepersonell som også gir deg medisinsk behandling og som ber om å få utlevert dine pasientopplysninger.

Helsepersonell har anledning til å utlevere dine taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende helsepersonell som er underlagt samme taushetsplikt som våre ansatte. Dette gjøres kun i den grad det anses som nødvendig for å gi deg forsvarlig helsehjelp og reglene følger av helsepersonelloven § 25.  Som pasient har du rett til å motsette deg slik utlevering. Opplysningene som eventuelt deles er begrenset til det som er nødvendig. Vi deler kun slik informasjon til henvisende lege eller dersom det etterspørres av samarbeidende personell.

Offentlige myndigheter: Dersom det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Databehandlere: En databehandler er et selvstendig selskap eller juridisk enhet som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig. Dvs. når Gynekolog Sunniva Hochnowski benytter underleverandører, for eksempel leverandører av system for pasientjournal. Vi bruker Helserespons for online-booking på hjemmesiden www.mingynekolog.no og InfoDoc som leverandør av journalsystemet.  Det henvises til deres respektive hjemmesider for ytterligere opplysninger om personvern og sikkerhet:

HelseRespons – Personvernerklæring Helserespons.no

Infodoc – Personvernerklæring

Offentlige helseregistre som vi er pålagt gjennom lovgiving å dele informasjon til, slik som kreftregisteret.

Dine rettigheter

Du kan ha rett til innsyn: Du kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du har krav på å få svar innen 30 dager.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet

Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv korrigert. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. 

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet

Vi sletter eller sperrer opplysninger i helseregistre som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven. 

Du kan kreve at opplysninger i pasientjournal slettes dersom de er feilaktige og misvisende og føles belastende for deg eller åpenbart ikke er nødvendige for å gi helsehjelp.

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis 

Når du ber om innsyn, retting og sletting er dette gratis. 

Rett til dataportabilitet

Du kan be om utskrift av journal eller deler av journal.  Du har ogaå rett til å ta med deg dine personopplysninger fra Gynekolog Sunniva Hochnowski til en annen tilsvarende aktør. Dette kalles dataportabilitet. Denne retten gjelder kun dersom behandlingen av dine personopplysninger skjer på bakgrunn av et samtykke fra deg eller i forbindelse med oppfyllelse av en avtale mellom deg og Gynekolog Sunniva Hochnowski. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at retten til dataportabilitet ikke har noen innvirkning på våre plikter til oppbevaring av din pasientjournal.

Informasjonssikkerhet

  • Vi har etter lovgivningen ansvar for å sørge for at helse- og personopplysningene er tilstrekkelig sikret.
  • Vi har, blant annet etter prioriteringer fra risikovurderinger, innført prosedyrer som skal gi den nødvendige sikkerhet.
  • Vi sikrer at kun de som har et tjenestelig behov får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.
  • Vi sikrer at helse- og personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste.
  • Vi revurderer våre prosedyrer periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en prosedyre ikke er fulgt følges dette grundig opp.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.